SIGUEU

PART

de la solució

contra la pobresa

Feu-vos de Càritas!

Política de privacitat de Cáritas Española
Política de protecció de dades
En garantia del seu dret a la protecció de les dades de caràcter personal, Cáritas Española l’informa de la política de privacitat.
La present política de privacitat descriu les dades que es recullen i els fins per als quals es destinen així com els drets de què disposa per accedir a les dades, actualitzar-les, modificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament.
Els usuaris tenen el dret fonamental que les seves dades personals siguin tractades confidencialment i que la seva seguretat en la xarxa sigui protegida.
D’acord amb la Llei 16/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Cáritas Española informa els usuaris que els nostres sistemes d’informació compleixen amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Respecte a això, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat i confidencial la titularitat del qual correspon a Cáritas Española.
Igualment, les seves dades estaran a disposició de la Confederació Cáritas, els noms i domicilis de la qual figuren a www.caritas.es i a www.haztedecaritas.com, tret que s’indiqui expressament el contrari.
Cáritas Española es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la als canvis en la normativa. En aquests casos, Cáritas Española anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Davant d’això, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorgui la vigent Llei de protecció de dades enviant un correu electrònic a l’adreça correo@caritas.es, incloent-hi el seu nom i cognoms, així com el n. de DNI/passaport que figura a la nostra base de dades, i indicant-hi el dret a exercir els seus drets, o sol·licitant-ho a la mateixa recepció del carrer Embajadores, 162 de Madrid (28045).

Ús de les seves dades personals
Segons la nostra política, el terme col·laborador designa qui ha realitzat una donació econòmica per mitjà del nostre servidor, el qual compleix amb les mesures legals de seguretat establertes.
En el nostre lloc web no rebem informació que permeti identificar personalment els usuaris, tret que l’usuari triï voluntàriament facilitar-nos les seves dades mitjançant un missatge de correu electrònic o en el moment d’inscriure’s com a col·laborador. Encara que l’usuari triï brindar-nos informació, la considerem confidencial.
- Si efectua una donació amb nosaltres, li preguntem el nom, gènere, adreça, telèfon i altres detalls de contacte i contrasenya.
Com a mesura de diligència deguda, i en compliment del que estableix l’article 42 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, Cáritas Española identificarà de manera fefaent i comprovarà la identitat de totes les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per un import igual o superior a 100 euros. Per aquesta raó, Cáritas Española sol·licitarà el document d’identitat de cada col·laborador que iguali o superi amb la seva donació aquesta quantitat.
La llei ens obliga a enviar a l’Agència Tributària una llista de tots els donants i donacions efectuades cada any. Igualment, necessitem el document d’identitat de cada col·laborador que desitgi la desgravació fiscal. En el cas que no desitgi que les seves dades es comuniquin a l’Agència Tributària, li oferim l’opció perquè hi renunciï.
- Si paga amb targeta de crèdit, les dades es codificaran i transferiran a les nostres entitats de pagament.
Qualsevol dada personal sobre vostè serà únicament usada internament dins de la Confederació Cáritas Española i no se cedirà a tercers. La finalitat de la recollida de dades relatives al sexe, data de naixement i professió és l’elaboració de perfils estadístics.
Per a l’enviament d’informació sobre les nostres accions i campanyes, tant per correu electrònic com per correu ordinari, en l’accés de la pàgina web s’inclou una clàusula de recollida de consentiment exprés.
L’informem que els consentiments atorgats anteriorment són revocables i que podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit a CÁRITAS ESPAÑOLA, carrer Embajadores, 162, 28045 Madrid.
El nostre formulari de donacions utilitza el sistema Secure Server Software (SSL), que és la norma industrial per garantir transaccions financeres sense risc. Aquest dispositiu codifica absolutament tota la informació personal, incloses les dades bancàries, el nom i l’adreça, a fi que no pugui ser llegida durant el trajecte cibernètic. Quan una pàgina és segura, com és el cas del nostre formulari, apareix la icona del cadenat tancat o una clau sencera que mostren navegadors d’internet com el Netscape Navigator, Google Chrome i Microsoft Internet Explorer, a diferència de la imatge oberta que mostren quan només es navega. Per obtenir més informació sobre el SSL, us podeu dirigir a: http://home.netscape.com/security/techbriefs/ssl.html
- Igualment, guardem registre de les persones que ens sol·liciten informació o ajuda per comunicar-nos-hi o brindar-los més informació sobre el que se succeeixi. Tanmateix, aquestes dades no es donen a conèixer a ningú sense autorització expressa del col·laborador, ni s’utilitzen per a altres efectes.
Drets sobre les seves dades personals reconeguts per la legislació vigent
Com a titular de les seves dades, pot exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació oposició i cancel·lació i d’altres que li reconegui la legislació vigent sobre les seves dades personals. També els pot exercir mitjançant el seu representant legal o a través d’un representat voluntari designat expressament per a l’exercici del dret. Per a tal cosa, s’haurà de dirigir per escrit a l’adreça indicada més avall o bé per fax o correu electrònic. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol dels registres de recepció de les Càritas Diocesanes enumerades a www.caritas.es i www.haztedecaritas.com.
També es pot optar per presentar la sol·licitud a una oficina de Correus, en un sobre obert perquè la instància sigui datada i segellada pel funcionari abans de ser certificada. Si no es fa d’aquesta manera es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establerts en el paràgraf anterior.
Les sol·licituds subscrites a l’estranger es podran cursar a través de les representacions de Càritas en altres països, que les remetran seguidament a Cáritas Española.
La sol·licitud haurà de contenir:
- Nom i cognoms de la persona interessada.
- Petició concreta de la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions, data i firma del sol·licitant.
- Documents acreditatius de la petició que es formula, en el cas de la cancel·lació o rectificació.
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, així com del document acreditatiu de la representació en el seu cas.
Es rebutjaran les sol·licituds:
- Presentades per persones jurídiques.
- Quan el sol·licitant no sigui el titular de les dades de caràcter personal.
- Quan s’hagi exercitat el dret d’accés en els últims dotze mesos, tret que s’acrediti un interès legítim.
- En cas del dret de rectificació quan no s’indiqui la dada que és errònia i la correcció que cal fer.
- Quan es tracti de sol·licituds genèriques que no especifiquin la identitat de la persona interessada o els drets que desitja exercir.

LLOC DE TRAMITACIÓ
- Dependències de la recepció de Cáritas Española, a la planta baixa de l’edifici del carrer Embajadores, 162, 28045 Madrid.
- Telèfon: +34 91 444 10 00
- Fax: +34 91 593 48 82
- Adreça electrònica: correo@caritas.es
Horari d’atenció al públic: de 8.00 a 20.00 h els dies laborables.

Sol·licitud d’informació sobre emmagatzematge de dades
Qualsevol donació o compra de publicacions en línia serà confirmada automàticament per correu electrònic junt amb una carta d’agraïment. Pot sol·licitar un resum total de les seves donacions o compres en línia emmagatzemades en el sistema.

Enllaços
La pàgina www.haztedecaritas.com conté enllaços a altres pàgines web sobre les quals CÁRITAS ESPAÑOLA no té control i del contingut i disponibilitat de les quals no es fa responsable.
Per a qualsevol qüestió arran de la interpretació o el compliment que es pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest domini (website), Cáritas Española se sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.